وای! داره! http://mahdavipur.ir 2020-10-30T06:43:26+01:00 text/html 2017-01-30T08:37:45+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور تفکّر انتقادی! http://mahdavipur.ir/post/7 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>!Critical Thinking</b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">زندگی گذرگاه فراخی نیست! خط سیر آن از آغاز تا پایان؛ مسیر گُزینه هاست!&nbsp;</div></font><div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>گزینه ها و گزیده ها؛ نقشه ی زندگی را نقش می زنند!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1.گُزینه؛ دوراهی(دو گانه ها و چند گانه ها)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2.گُزیده؛ با شناخت آغاز می شود و با داوری و قضاوت پایان می گیرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گویی از دو گانه ی <b>گُزینه/گُزیده</b> راه رهایی وجود ندارد؛ همراهی همزاد!&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>بهبود تفکر انتقادی!</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">سامانتا آگوس(Samantha Agoos) پنچ توصیه را برای بهبود تفکر انتقادی ارایه می دهد. تفکر انتقادی روشی است برای اندیشیدن بر پایه ی خِرَد حساب گر!&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">اندیشه ورزی رَوِشمند؛ همان گونه که یک دانشمند از مشاهده و فرضیه به نظریه ی علمی دست می یاید.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">پنج توصیه ی یاد شده عبارت اند از:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>1. پروراندن پرسش(Formulate your question)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">برای گزینش از بین دو گزینه بررسی مواردی(items) اولویت دارند که بهتر بتوانند نیاز شما را برآورده کنند. دست یابی به پرسش درست, جهت گیریِ دقیق به سوی خواسته و انتظار شما را نشان می دهد. کلید جادویی در پرسش شما نهفته است!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3"><b>2. جمع آوری داده ها و اطلاعات(Gather the information)</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">یک پژوهش گر برای گردآوری اطلاعات به مقاله ها ی معتبر رجوع می کند. متخصصین هر رشته نیز منابع ارزشمند دسترسی به داده ها ی به روز شده می باشند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">3. به کارگیری داده ها و اطلاعات(َApply the information)</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اطلاعات گردآوری شده در راستای پرسش آغازین تعبیر و تفسیر می شوند. بهره گیری از داده ها&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">راز کلید جادویی پرسش گری را نشان می دهد. شکل دهی به داده ها و برداشت از مفاهیم درونی آنها نشان دهنده ی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فراشناخت(شناخت از کارکرد سازه های ذهنی) پرورش یافته در شماست!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="3">4. سنجش پیامد ها(Consider the implications)</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهی برگزیدن یک گزینه خیلی دلچسب به نظر می آید, اما در میدان عمل نتایج ناگواری دارد. خوردن یک بستنی در روز می تواند کلسیم بدن را تامین کند, ولیکن در پایان یک ماه 3 کیلوگرم اضافه وزن به همراه دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>5. رصد کردن چشم انداز از دیدگاهی دیگر(Explore other points of view)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">نشستن بر دیده ی دیگری یا اندیشیدن از منظری دیگر, شما را از یک جانبه نگری دور می کند. رعایت دیگری و دیگران کارکرد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>پی نوشت:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">گزینه ها, بچه ها را هم رها نمی کنند؛ سیب یا توپ؟ و شگفت آن که بچّه ی آدمیزاد &nbsp;توپ را بر می دارد و به جای سیب به توپ گاز می زند! باور کنیم, خلاقیت در بچه ها بیش از بزرگسالان به چشم می آید! و نظام آموزش رسمی به هر کجا پای بگذارد, پای تست زنی و گزینه هم به آن جا باز می شود. و دور باطلی که پایان ندارد! برگزیدگان تست زنی؛ قهرمانان خلاقیّت و نوآوری!&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div>[http://www.aparat.com/v/1hRfw]</div><div><br></div></div> text/html 2017-01-25T20:15:13+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن(Telekinesis) http://mahdavipur.ir/post/6 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>(Psychokinesis(Telekinesis</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: justify;">تاثیر بر رویداد های فیزیکی از راه دور با قدرت ذهن در حیطه ی فراروان شناسی(Parapsychology) قرار می گیرد. پدیده های فراروانی دیگر عبارت اند از:</div></font><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">A. حس ششم(Extra Sensory Perception یا ESP&nbsp;)؛ ادراک محرک پیرامونی بدون تماس حسّی!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">1. اندیشه خوانی(Telepathy)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">2. روشن بینی یا غیب بینی(Clairvoyance</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">3. الهام پیش از وقوع یک پدیده(</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">Precognition</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">)</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">B.&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن یا جنبش فراروانی یا دورجُنبی(Psychokinesis یا PK&nbsp;)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در پژوهش های علمی تکرارپذیری برای تایید یک نظریه اهمیت بسیاری دارد. اِما برایس(Emma Bryce), به رغم نبودن شواهد کافی برای پدیده ی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن</b> یا <b>جنبش فراروانی</b> توضیح جالبی برای آن ارایه می کند. او با بهره گیری از قوانین فیزیک(جاذبه) و نیز آزمایشی خلاقانه این پدیده را این گونه تبیین می نماید: سازه های ذهنی و مغزی گاهی مانند یک مدار الکترونیکی نیروی لازم برای به حرکت درآوردن یک بازوی روباتیک را تولید می کنند!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>پی نوشت:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;پژوهش در مورد&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تاثیر بر پیرامون با قدرت ذهن یا جنبش فراروانی اهمیت فراوانی دارد. به نظر می رسد با برنامه ریزی درست می توان می توان انگیزه ی لازم را در دانشجویان و دانش آموزان خلّاق و نوآور برای پژوهش در این زمینه ایجاد کرد تا سرریز آن پیشران برای &nbsp;سایر حوزه های دانش و فن آوری شود.</span></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/Rftq7]</div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>منبع</b></font></div><div><a href="https://www.amazon.com/Atkinson-Hilgards-Introduction-Psychology-Nolen-Hoeksema/dp/1844807282/ref=pd_sbs_14_2?_encoding=UTF8&amp;pd_rd_i=1844807282&amp;pd_rd_r=SKFK46HWF1WA87ZJP71M&amp;pd_rd_w=RFo9Y&amp;pd_rd_wg=3qaRr&amp;psc=1&amp;refRID=SKFK46HWF1WA87ZJP71M" target="" title="">https://www.amazon.com/Atkinson-Hilgards-Introduction-Psychology-Nolen-Hoeksema/dp/1844807282</a></div> text/html 2017-01-14T08:13:49+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور "The Importance of metacognition in the "projection of differentiation theory http://mahdavipur.ir/post/5 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">َاهَمیَّتِ فَراشِناخت در<span style="color: rgb(255, 192, 0);">«</span>نَظَریّه یِ فَرافِکنیِ تَمایُز<span style="color: rgb(255, 192, 0);">»</span></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به طور ساده, شناختن شناخت را فراشناخت می گویند. روانشناسی مدرن <b>شناخت</b> را برآمده ی از 3 مؤلفه می داند: <b>توجه, ادراک و حافظه. </b>بنابراین شناخت به پردازش در سازه های ذهنی اشاره می کند و فراشناخت؛ تلاشی است برای آگاهی از نظامی که در آن شناخت صورت می گیرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در شناخت, جهت بُردار دریافت آگاهی از داده های پیرامونی(شیء یا اُبژه) است, امّا بازبینی چگونگی کارکرد ذهن در پردازش داده های دریافتی یاد شده را فراشناخت می گویند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>شناخت؛ </b>دریافت, پردازش, نگهداری و انتقال داده ها و<b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فراشناخت؛ </b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">رصد و نظارت بر آنها!</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;"فلسفه ی مضاف" و نیز "معرفت شناسی" واژگان فنی(terminology) فلسفی اند که &nbsp;به شناختنِ شناخت اشاره دارند, که آن را به مجال و حوصله ی دیگری وامی گذاریم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نقش فرافکنی یا بازنمایی برای شناخت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">بازنمایی داده ها و داشته های ذهن بر یک پرده, مانند آن چه در هنر(نگارگری, سینما و ...) رخ می دهد؛ کنشی است برای شناخت! به سخن دیگر؛ هنر به مثابه بازنمایی و فرافکنی ذهن بر پیرامون(بوم نقاشی, پرده سینما یا هر ابژه ی دیگر) همزمان هم شناخت و هم فراشناخت&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">را در بر می گیرد. و بی هیچ پرده پوشی می توان گفت: هنر؛ رصدگری ذهن(سوبژه) است بر پیرامون(ابژه)!&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در فراشناخت, رصد شناخت و نظارت بر پردازش گری ذهن در همان ذهن انجام می شود, اما با بازنمایی داده ها</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;بر پیرامون</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(مثالِ هنر),&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فرآورده های ذهنی نقشی نو می آفرینند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;<b>"نظریه ی فرافکنی تمایز"؛ آدمی تمایز تحمیل شده را بر پیرامون بازنمایی می کند.&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;تمایز؛ مهم ترین و بیش ترین موضوعی که آدمی را درگیر نموده است . تمایز در همه ی ابعاد زندگی بشری خود را به رخ می کشد. پیش از تولد, تمایز(differentiation) یاخته ها و سلول ها را به سوی تخصصی شدن(کارویژگی) پیش می برد و در این راه بافت ها و اندام ها در قالب یک موجود زنده شکل می گیرند. در این میان "دگربودگی" از "مادر و پیرامون"&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بر جنین(رویان)&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">روز به روز بیشتر تحمیل می شود و تولد؛ امتداد فرایند "دیگربودگی" در حوزه های شناختی, رفتاری و عاطفی!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تمایز و دیگربودگی تحمیل شده را آدمی بر خود و پیرامون بازنمایی می کند. زبان نقش مهمی در &nbsp;بازنمایی و فرافکنی تمایز دارد. زبان؛ اشیاء را نام می نهد و طبقه بندی می کند. کُنش زبان در تمایز و طبقه بندی؛ دانش, فن آوری و تمدن را پیشِ روی آدمی می نهد.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">زبان از دید روان شناسی مدرن ابزاری برای بیان</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">(ویگوتسکی)</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;و تفکر(پیاژه) به حساب می آید. اما از دیدگاه فراشناختی, زبان و نوشتار همان نقشی را دارند که پرده در هنر(نگارگری, سینما و ...)!</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">زبان و نوشتار, هم تمایز را فرافکنی می نمایند و هم فراشناخت را به ارمغان می آورند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>پی نوشت:</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><b>ابزار و روش شناخت را آفریدگار در انسان این گونه نهادینه کرده است!&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;حضرت داوود(ع) از پروردگار بپرسید: آفرینش از بهر چه بود؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">خداوند فرمود: گنجی پنهان بودم, دوست داشتم تا شناخته شوم! پس آفریدم خَلق را تا مرا بشناسند!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">در ذات شناخت از دیدگاه انسان تمایز و تفاوت گذاری نهادینه شده است. گویی این "تمایز و فرافکنی آن بر خود و پیرامون" روش خداوند است تا خلق او را بشناسند. آیا راهی دیگر برای انسان(به طور عام) وجود دارد تا از خود به خدا برسد الّا با شناخت!&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;مین تاژ30؛ چکیده ی مقاله ی بالا می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/PFvr2]</div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2017-01-04T22:47:44+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور فرافکنی تمایز 2 http://mahdavipur.ir/post/4 <div><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>&nbsp;Projection of Differentiation Theory</b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" dir="RTL">آدمی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایزرا</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">دیگران</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">کسب</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هویت</span><span lang="FA" dir="RTL"> (</span><span lang="FA" dir="RTL">کسب</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هویت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">چهار</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">گانه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">مشهور</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نوجوانی</span><span lang="FA" dir="RTL">) </span><span lang="FA" dir="RTL">نمونه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ای</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">از</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایز</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تخصصی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">شدن</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">چه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بیشتر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">حوزه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">دانش</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فن</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">آوری</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نمونه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایز</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">دیگران</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">یا</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">پیرامون</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">حساب</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">آید</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">دیگر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">سخن</span><span lang="FA" dir="RTL">, </span><span lang="FA" dir="RTL">آدمی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">چه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">او</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">رود</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">را</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">پیرامون</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایز</span><span lang="FA" dir="RTL">, </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">این</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">میان</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بیشترین</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">مهم</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ترین</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">موضوعی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">که</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تاریخ</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هزاران</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ساله</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">زندگی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بشر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">او</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تحمیل</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">شده</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL">. "</span><span lang="FA" dir="RTL">تمایز</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">آن</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp;"</span><span lang="FA" dir="RTL">خود"</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> "</span><span lang="FA" dir="RTL">پیرامون</span><span lang="FA" dir="RTL">" </span><span lang="FA" dir="RTL">قصه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">دنباله</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">داری</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">که</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">سر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نخ</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">آن</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ریسمان</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">حکمت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">الهی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">گره</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">خورده</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">درّ</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نهان</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">مولوی در مثنوی</span><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL">حکایتی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">از</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">یک</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">شکایت</span><span lang="FA" dir="RTL">! </span><span lang="FA" dir="RTL">شکایت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">از</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">جدایی</span><span lang="FA" dir="RTL">!</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL">ما</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">همه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">از</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">اوییم</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بازگشت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">ما</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">اوست</span><span lang="FA" dir="RTL">!</span><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp;</span></b><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" dir="RTL">انسان</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">محضر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">خدا</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">با</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">اوست</span><span lang="FA" dir="RTL">, </span><span lang="FA" dir="RTL">اما</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">چه</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">از</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">او</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فاصله</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">گیرد</span><span lang="FA" dir="RTL">, </span><span lang="FA" dir="RTL">نیاز</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">دارد</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">دانش</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">شناخت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL">, </span><span lang="FA" dir="RTL">بیشتر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">اتکا</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">آدمی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">طول</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تاریخ</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">حتی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">با</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">طبیعت</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نیز</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فاصله</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">گذاری</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کرده</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">است</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تلاش</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نموده</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">آن</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">مسلط</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">شود</span><span lang="FA" dir="RTL">. </span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">اتکایی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بشر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">توانایی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">هایش,</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایزیافتگی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">او</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">را</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تشدید</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">در</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">پی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">آن,</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">تمایز</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">یافتگی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">را</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بیشتر</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">بر</span><span lang="FA" dir="RTL">&nbsp;"</span><span lang="FA" dir="RTL">خود</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">و</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">پیرامون"</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">فرافکنی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">می</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span lang="FA" dir="RTL">.&nbsp;</span><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL">پی</span><span lang="FA" dir="RTL"> </span><span lang="FA" dir="RTL">نوشت</span><span lang="FA" dir="RTL">:</span></b><o:p></o:p></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">گسترش هر چه بیشتر دانش, فن آوری و تمدن برآمده ی از فرافکنی همان تمایزی است که بر آدمی تحمیل شده است. مین تاژ30 این نظریه را با تفضیل بیشتر به تصویر می کشد.&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">[http://www.aparat.com/v/fPU9F]</p><p style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; line-height: 90%; text-align: justify;"> </p><p class="MsoNormal" style="margin: 10pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></p></div> text/html 2016-12-02T18:55:08+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور راستی؛ وای داره! http://mahdavipur.ir/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><b>وجین کردن دروغ از سرزمین راستی ها با روش تحلیل گفتمان</b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">&nbsp;گفته می شود روزانه 10 تا 200 دروغ می شنویم؛ از این که من خوبم تا آن که گوشیم انگار مرده!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">به گفته دانشمندان با چند سرنخ زبانی می توان به راحتی دروغ را از سرزمین راستی ها وجین کرد. فرد دروغگو در پردازش گفته هایش این نشانه ها را بروز می دهد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><b>کمترین خود ارجاعی</b> ( دروغگو تا جایی که امکان دارد در گفته هایش چیزی را به خودش بازگشت نمی دهد؛ زیرا از بی اعتباری خودش با خبر است! و البته در داستان سازی وقایعی را که برای دیگران اتفاق اتفاده را پیچ و تاب می دهد؛ بنابراین جملات بیشتر به نقش دیگران اشاره دارند تا خود فرد. ذر عین حال داستان پردازی های فرد دروغگو می تواند آمیخته ای از موقعیت های خیالی باشد که عناصر دیگری از جاهای دیگر به آن اضافه شود در این حالت نیز مرجع گفته ها و جملات دیگران اند نه خود او.)</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">2.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp; </b></span></span><!--[endif]--><b><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><b>زبان منفی </b>(به کارگیری واژه های منفی به دلیل احساس گناه)</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: .5in;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0in;mso-add-space:auto;text-align:right; text-indent:-.25in;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">3.<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b> </b></span></span><!--[endif]--><b><span dir="RTL"></span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><b>توضیحات ساده</b> (پیچیده کردن دروغ به دلیل عدم بازگشت به واقعیت, کار را بر دروغگو سخت می کند! در عوض داستان خود را طولانی تر می کند و با جملات پیچیده تر سعی می کند مخاطب را به راست بودن گفته هایش ترغیب نماید! رفتن از خانه به محل کار که داستان ساده و سرراستی به نظر می رسد با انبوهی از اتفاقات ریز دیگر تزیین می شود و با جملات پیچیده ترکیب می گردد. هدف؛ دور کردن &nbsp;مخاطب از دروغ پنهان شده در لابلای داستان پر از کش و قوس!)</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ffcc00">پی نوشت:</font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">امروزه پژوهشگران عرصه علوم انسانی به پژوهش های کیفی مانند تحلیل گفتمان روی آورده اند زیرا پژوهش های کمی و آماری افراد را از داده های جمع آوری شده &nbsp;کناری می نهند و به عدد و رقم بسنده می کنند. البته با نرم افزارهای قدرتمندی نظیر </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">SPSS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می توان پژوهش سازی و پایان نامه سازی کرد. باز کردن میدان برای پژوهشهای کیفی راه را بر پایان نامه های دروغین می بندد زیرا سوژه درنتایج پایانی &nbsp;نادیده گرفته نمی شود. تحلیل گفتمان چگونگی نقد جامع را به پژوهشگر نشان می دهد و نیز بدنامی را از چهره بی گناه "نقد" می زداید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span id="docs-internal-guid-5db48055-c108-1ac3-97e2-5fe4145b8521"><span style="font-size: 14.6667px; font-family: Arial; background-color: transparent; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/TIFyIvBZg5xEWCizf4UYybDOHPrisRT4nfm-twmiEGhIwNpF81iSnjy8HVas48ZShKnXhbimCwqAU50-L--qtfS84-LjbZxgAZ9WlHkq-C3ROiDXydRFipKEC_qr2L7Ckldzuwg5" width="246" height="200" style="border: none; transform: rotate(0.00rad); -webkit-transform: rotate(0.00rad);"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed">[http://www.aparat.com/v/uewFS]</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><br></span></p> text/html 2016-11-24T16:43:39+01:00 mahdavipur.ir جهانشا مهدوی پور وای! داره! (!ydare) http://mahdavipur.ir/post/1 <div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;">وای (همه چی) داره!</b></div> <div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بازارهای (market or bazaar) امروز به هیچ روی شباهتی با بناهای زیبای گذشته ندارند. طاق چشمه ها سقف بازار را پوشش می دادند و حجره ها مثل دانه های انار کنار هم چیده شده بودند. عطر گلاب و عنبر با بوی خوش ادویه بازار را شور و نشاط می بخشید. نورپردازی راهرو بازار &nbsp;از لابلای طاق چشمه ها و روزنه ها ی مربعی و مثلثی دیده نوازی می کرد و گرمای آن گونه های اهل بازار را با مهری بی دریغ نوازش می داد. ضرباهنگ گام ها و نگاه ها گوش را می نواخت و دل را آرام و صبور می کرد. چانه زنی های رو در رو از کسبی حلال &nbsp;خبر می داد و رضایت و پذیرش خریدار و فروشنده &nbsp;برکت را به زندگی مردم سرازیر می کرد. در دل بازار مدرسه و مسجد جای گرفته بود و طبقات اجتماعی از روز و حال هم باخبر می شدند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بازار از شکل سنتی فاصله گرفت و مغازه ها با دود و غبار هم نشین شدند. شهر بی قواره شد و مراکز تجاری هر کدام &nbsp;به نحوی به زیبایی شهر دهن کجی می کنند. دیری نپایید که خرید های برخط ( online ) جایگزین خرید های چهره به چهره یا رو در رو شد! دیگری آن سوی خط و آن دیگری این سو!&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">وای! داره! (ydare) عطر روح بخش و زیبایی بازار سنتی و &nbsp;اطمینان خاطر آن را در ذهن و روح شما یادآوری می کند. این بازار؛ بازار گرمی نیست اما گرمی را باز خواهد آورد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>پی نوشت:&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">وای داره! نوای واژگان فارسی است بر در حجره ایرانی!&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/4DYWy]</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div>